Pocetna - Zakoni - Pravilnik o tehnickim normativima za vanjsku i unutrasnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara

Pravilnik o tehnickim normativima za vanjsku i unutrasnju hidrantsku mrezu ...


Na osnovu clana 160. tacka 2. Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 64/09), Federalno ministarstvo prostornog uredjenja, u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva, donosi

PRAVILNIK
O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA VANJSKU I UNUTRASNJU HIDRANTSKU MREZU ZA GASENJE POZARA

I. OPCE ODREDBE

Clan 1

Ovim Pravilnikom se propisuju tehnicki normativi za ugradnju hidrantske mreze za gasenje pozara u cilju zastite gradjevina i/ili prostora, nacini gasenja pozara, njeno odrzavanje i proracun potrebne kolicine vode.

Clan 2.

Javno preduzece ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrezom, duzni su pri izgradnji, rekonstrukciji i koristenju ovih mreza, osigurati propisani protocni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mrezi za potrebe gasenja pozara.

Clan 3.

Javna preduzeca ili druga pravna lica duzna su stalno odrzavati u ispravnom stanju hidrantsku mrezu iz clana 1. ovog Pravilnika, o cemu se vodi odgovarajuca evidencija i o tome izvjestavaju nadleznu profesionalnu vatrogasnu jedinicu.

Clan 4.

Vlasnici gradjevina i prostora i upravitelji objekata u kojima je po projektnoj dokumentaciji predvidjena i ugradjena unutrasnja i vanjska hidrantska mreza duzni su je stalno odrzavati u ispravnom stanju, bas kao i vodovodnu mrezu u tim objektima i redovno vrsiti kontrolu ispravnosti te mreze, o cemu vode odgovarajucu evidenciju.

Clan 5.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeca znacenja:
1) Gradjevina podrazumijeva gradjevinski objekat trajno povezan sa tlom koji se sastoji od gradjevinskog sklopa i ugradjene opreme, koji u okviru tehnoloskog procesa zajedno cine tehnolosku cjelinu, kao i samostalno postrojenje trajno povezano sa tlom.
Pod gradjevinom se podrazumijevaju:
- gradjevine trajno povezane sa tlom koje se sastoje od gradjevinskog sklopa ili od gradjevinskog sklopa i ugradjene opreme, kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom;
- saobracajne, vodoprivredne i energetske gradjevine i povrsine sa pripadajucim instalacijama, telekomunikacijske gradjevine i instalacije, gradjevine i instalacije komunalne infrastrukture;
- proizvodne i druge privredne gradjevine i postrojenja, skladista, sajmista i slicne gradjevine;
- objekti na vodnim povrsinama (ribogojilista, plutajuce platforme i sl.);
- trgovi, javne povrsine, javne zelene povrsine, igralista, sportske gradjevine, groblja, deponije otpadaka, javne pijace, sklonista i slicne gradjevine.
2) Visoki objekti, podrazumijevaju zgrade sa prostorijama za boravak ljudi, ciji se podovi najviseg sprata nalaze najmanje 22 m iznad najnize kote terena.
3) Gradjevine za javnu upotrebu su skole, obdanista, studentski i djacki domovi, staracki domovi, bolnice, hoteli, moteli, pansioni, trzisni centri, trznice, pozorista, kino dvorane, sportske, koncertne i druge dvorane, stadioni, sale za konferencije, muzeji, aerodromi, zeljeznicke i autobuske stanice, objekti kulturno-historijskog naslijedja i drugi.
4) Pozar je samoodrzivo sagorijevanje koje se nekontrolirano siri u prostoru i vremenu.
5) Eksplozija je iznenadna ekspanzija gasa koja moze proizaci iz brze reakcije oksidacije ili raspada, sa ili bez porasta temperature i koja moze dovesti do pojave pozara.
6) Pozarna otpornost je sposobnost objekta da ispuni, u definiranom periodu vremena zahtjeve otpornosti na pozar i/ili integriteta i/ili termicke izolacije i/ili druge ocekivane zahtjeve pri standardnom ispitivanju otpornosti na vatru.
7) Pozarni sektor je zatvoreni prostor koji je podijeljen ili odijeljen od susjednih prostora unutar zgrade elementima konstrukcije koji imaju propisanu vatrootpornost.
8) Pozarna ugrozenost je stepen ugrozenosti gradjevine ili njenog sklopa od pozara, koji se utvrdjuje metodom proracuna pozarnog opterecenja, namjene gradjevine, visine, povrsine i broja ljudi koji u njoj borave.
9) Oprema, uredjaji i druga sredstva za zastitu od pozara su sva sredstva, uredjaji i oprema koja se upotrebljavaju za sprecavanje i gasenje pozara.
10) Odgovorno lice za organiziranje zastite od pozara je:
- vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o privatnom vlasnistvu,
- rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i drugog drzavnog organa Federacije, kantona, grada i opcine (u daljem tekstu: drzavni organi),
- direktor odnosno drugo odgovorno lice u privrednom drustvu i drugom pravnom licu (u daljem tekstu: pravno lice), odredjeno opcim aktom pravnog lica.
11) Hidrantska mreza za gasenje pozara je skup cjevovoda, uredjaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do sticenih prostora i gradjevina.
12) Unutrasnja hidrantska mreza za gasenje pozara je hidrantska mreza za gasenje pozara izvedena u objektu koji se stiti, a zavrsava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.
13) Vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara je hidrantska mreza za gasenje pozara izvedena izvan gradjevine koja se stiti, a zavrsava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.
14) Suha hidrantska mreza je hidrantska mreza za gasenje pozara koja je suha do daljinski upravljanog zapornog ventila, od kojeg je stalno ispunjena vodom pod pritiskom.
15) Mokra hidrantska mreza je hidrantska mreza za gasenje pozara koja je stalno ispunjena vodom pod tlakom do zapornog ventila na svakom hidrantu.
16) Siguran izvor vode je svaki izvor vode koji u svakom trenutku osigurava ukupnu kolicinu vode i protocnu kolicinu vode za gasenje pozara hidrantskom mrezom bez obzira na uvjete okoline u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
17) Protocna kolicina vode je kolicina vode u jedinici vremena, kojom se hidrantskom mrezom za gasenje pozara gasi pozar.
18) Ukupna kolicina vode je kolicina vode kojom se u predvidjenom vremenu gasenja hidrantskom mrezom za gasenje pozara gasi pozar.
19) Usisna visina je razlika visine ose izmedju rotora pumpe i nivoa vode koja se ispumpava.
20) Specificno pozarno opterecenje je kolicina topline koja se odnosi na 1 m2 povrsine tog pozarnog sektora.
21) Ukupno pozarno opterecenje je ukupna kolicina topline koja moze nastati u nekom pozarnom sektoru.

II. OBAVEZA UGRADNJE

Clan 6.

Unutrasnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara moraju se stititi:
- gradjevine i prostori za koje je to trazeno posebnim propisima,
- gradjevine i prostori za koje je to trazeno posebnim uslovima gradjenja iz podrucja zastite od pozara,
- gradjevine za koje je to zahtijevano prostornim planom, - gradjevine koje svojim znacajem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 prema odredbama Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gradjevina u kategorije ugrozenosti od pozara ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 79/11). - objekti cija je kota poda najvise etaze namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najnize kote povrsine uz stambeni objekt koja sluzi kao vatrogasni pristup, - mjesta okupljanja veceg broja ljudi u gradjevinama, - garaze i parkiralista u gradjevinama, cija je povrsina veca od 100 m2 - gradjevine i prostori namijenjeni trgovini cija je povrsina veca od 100 m2 - podzemne etaze povrsine vece od 100 m2 - mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar gradjevine.

Clan 7.

Vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara moraju se stititi:
- gradjevine i prostori za koje je to trazeno posebnim propisima,
- gradjevine i prostori za koje je to trazeno posebnim uslovima gradjenja iz podrucja zastite od pozara,
- gradjevine i prostori za koje je to zahtijevano prostornim planom,
- gradjevine i prostori koji svojim znacajem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 prema odredbama Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje gradjevina u kategorije ugrozenosti od pozara ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 79/11).

Clan 8.

Odredbe ovog Pravilnika se ne odnose na prostore, dijelove gradjevina ili gradjevine u kojima bi upotreba vode mogla izazvati eksploziju, stvaranje zapaljivog plina, pozar ili sirenje pozara.
Odredbe se ne odnose na gradjevine i dijelove gradjevina koji su izgradjeni kao pozarni sektori, najmanje otpornosti na pozar 90 minuta cija ukupna povrsina tlocrta ne prelazi 100 m2 i u kojima specificno pozarno opterecenje ne prelazi 100 MJ/m2, ako posebnim propisom nije odredjeno drugacije.

III. SIGURNI IZVORI

Clan 9.

Hidrantska mreza mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugacije odredjeno.

Clan 10.

Unutarnja hidrantska mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci napajanje minimalno propisanom protocnom kolicinom vode koja je potrebna za zastitu pozarnog sektora s najvecim specificnim pozarnim opterecenjem gradjevine koja se stiti, uz pritisak na mlaznici koji nije manji od pritiska koji je propisan ovim Pravilnikom u trajanju od najmanje 60 minuta.

Clan 11.

Vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci napajanje minimalno propisanom protocnom kolicinom vode koja je potrebna za zastitu pozarnog sektora s najvecim pozarnim opterecenjem gradjevine koja se stiti, uz pritisak na hidrantu koji nije manji od propisanog pritiska u trajanju od najmanje 120 minuta.

Clan 12.

Ukoliko gradjevina koja se stiti vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara i unutrasnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara kao siguran izvor vode koristi posebne spremnike vode, njihov volumen mora biti najmanje jednak zbiru ukupne kolicine vode za svaku pojedinu hidrantsku mrezu.

Clan 13.

Pojedini tipovi hidrantske mreze ne moraju raditi istovremeno.Potrebna kolicina vode za gasenje hidrantskom mrezom za gasenje pozara mora se osigurati neovisno o drugim potrosacima koji se napajaju vodom iz istog izvora.

Clan 14.

Ukoliko se kao siguran izvor vode koristi iscrpivi rezervoar vode, tada kolicina vode ne smije biti manja od 1 m3.

Clan 15.

Kapacitet sigurnog izvora mora se dokazati postupkom crpljenja u najnepovoljnijim meteoroloskim uslovima, osim u slucaju kada se kao siguran izvor koristi vodovodna mreza, nepresusna prirodna akumulacija ili rezervoar s vodom.
Voda koja se koristi iz sigurnog izvora ne smije sadrzavati necistoce koje bi mogle sprjecavati ispravan rad hidrantske mreze za gasenje pozara.

Clan 16.

Ukoliko se kao siguran izvor koriste otvoreni izvori vode ili rezervoari kod kojih se pumpa nalazi iznad razine vode usisna visina mora biti manja od najvece usisne visine pumpe za 30%, prema tehnickoj uputi proizvodjaca.

Clan 17.

Ukoliko pumpa za napajanje hidrantske mreze vodom nije samousisna ili potopna, kolo rotora pumpe mora uvijek biti potopljeno vodom tako da pumpa nesmetano pocne s radom prilikom upotrebe hidrantske mreze.

IV. HIDRANTSKA MREZA ZA GASENJE POZARA

Clan 18.

Hidrantska mreza za gasenje pozara u pravilu mora biti izgradjena kao mokra hidrantska mreza. Izuzetno, zbog opasnosti od smrzavanja, specificnosti tehnoloskog procesa ili gradjevine, hidrantska mreza za gasenje pozara ili njeni pojedini dijelovi mogu po odobrenju tijela nadleznog za zastitu od pozara biti izgradjeni kao suha hidrantska mreza. U tom slucaju mora biti omoguceno automatsko otvaranje zapornog ventila na pocetku cjevovoda suhe hidrantske mreze otvaranjem zapornog ventila bilo kojeg hidranta suhe hidrantske mreze za gasenje pozara. Prostor oko hidranta mora biti slobodan i ociscen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

V. UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREZA ZA GASENJE POZARA

Clan 19.

U gradjevini koja se stiti unutrasnjom hidrantskom mrezom za gasenje pozara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. Zidni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i upotrebu. Ovi uslovi su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i pripadajuca oprema u skladu sa normama BAS EN 671-1 i BAS EN 671-2.

Clan 20.

Zidni hidranti izvedeni prema normi BAS EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormarice zajedno s pripadajucom opremom.

Clan 21.

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Smatrat ce se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormaric oznaci simbolom prema normi BAS ISO 6309. Ukoliko se zidni hidranti i pripadajuca oprema, izradjeni prema normi BAS EN 671-1, ne nalaze u ormaricu, oznaka se mora nalaziti na bubnju.

Clan 22.

Na najnepovoljnijem mjestu svakog pozarnog sektora unutrasnja hidrantska mreza za gasenje pozara mora imati protocnu kolicinu vode najmanje jednaku kolicini navedenoj u tablici 1. koja je data u prilogu, a najnizi pritisak na mlaznici kod minimalne protocne kolicine ne smije biti manji od 0,25 MPa. Tabela 1.

Clan 23.

Unutrasnja hidrantska mreza za gasenje pozara mora biti izvedena na takav nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se stiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duzinu cijevi s mlaznicom moze dodati duzina mlaza od najvise 5 m.

Clan 24.

U slucaju da se potrebna protocna kolicina vode u pozarnom sektoru koji se stiti ostvaruje s dva ili vise hidranata potrebno je da se cjelokupna sticena povrsina prekrije s onoliko hidranata koliko je potrebno da se ostvari potrebna protocna kolicina vode.

Clan 25.

Zastita pozarnog sektora koji obuhvaca dva ili vise sprata mora se izvesti na takav nacin da se svaki sprat stiti s najmanje jednim zasebnim hidrantom.

VI. VANJSKA HIDRANTSKA MREZA ZA GASENJE POZARA

Clan 26.

Na cjevovod vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara postavljaju se u pravilu nadzemni hidranti, a samo iznimno u opravdanim slucajevima podzemni hidranti.

Clan 27.

Kada je procjenom ugrozenosti od pozara predvidjeno da vanjska hidrantska mreza sluzi za neposredno gasenje pozara, na udaljenosti ne vecoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara mora se nalaziti ormaric s vatrogasnim cijevima potrebne duzine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje ce omoguciti efikasno gasenje pozara.

Clan 28.

Udaljenost bilo koje vanjske tacke gradjevine ili neke tacke sticenog prostora i najblizeg hidranta ne smije biti veca od 80 m, niti manja od 5 m.
Udaljenost izmedju dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najvise 150 m, ako posebnim propisom nije drugacije odredjeno. Izuzetno, u naseljima sa samostojecim porodicnim kucama udaljenost izmedju dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najvise 300 m.

Clan 29.

Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i upotrebu. Ovi uslovi su zadovoljeni ukoliko su nadzemni hidranti izvedeni u skladu sa medjunarodnom standardom DIN 3222.

Clan 30.

U vanjskoj hidrantskoj mrezi za gasenje pozara staticki pritisak ne smije biti veci od 1,2 MPa. Kod vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara ne smije doci do propustanja vode kod ispitnog pritiska od 1,6 MPa, niti do pucanja kod pritiska 2,4 MPa.
Najmanji pritisak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

Clan 31.

Izuzetno, kada je procjenom ugrozenosti od pozara predvidjeno da vanjska hidrantska mreza sluzi za neposredno gasenje pozara, potrebni pritisak se odredjuje proracunom ovisno o visini objekta i drugim uvjetima, ali takodjer ne smije biti manji od 0,25 MPa pri propisanom protoku vode.

Clan 32.

Za zastitu gradjevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara, potrebno je osigurati najmanje protocnu kolicinu vode navedenu u tabeli 2. kako slijedi. Tabela 2. * potrebno je proracunati potrebne kolicine vode za svaki pojedini objekat

Clan 33.

Za zastitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara, potrebno je osigurati najmanje protocnu kolicinu vode od 600 l/min.

Clan 34.

Mjesto postavljanja podzemnog hidranta mora se oznaciti na uocljiv nacin. Smatrat ce se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormaric oznaci simbolom prema medjunarodnoj normi DIN 4066.

VII. UREDJAJ ZA POVISENJE PRITISKA

Clan 35.

Ukoliko hidrantska mreza za gasenje pozara nema minimalni pritisak vode kod minimalnog protoka, mora se ugraditi uredjaj za povisenje pritiska.

Clan 36.

Uredjaj za povisenje pritiska mora imati rezervnu pumpu, osim u slucaju kada se sastoji od dvije ili vise pumpi i ima mogucnost za svakodnevnu automatsku samokontrolu svih pumpi.

Clan 37.

Ukoliko je uredjaj za povisenje pritiska smjesten u gradjevini koja se stiti hidrantskom mrezom za gasenje pozara ciji sastavni dio je sam uredjaj, prostorija u koju je uredjaj smjesten mora biti izgradjena kao zaseban pozarni sektor s gradjevinskim elementima, koji razdvajaju prostoriju od ostale gradjevine, otpornim na pozar najmanje onoliko vremena koliko je najkrace predvidjeno vrijeme rada hidrantske mreze.

Clan 38.

Ukoliko se pumpa uredjaja za povisenje pritiska iz clana 37. pogoni elektromotorom, elektricna instalacija mora biti izvedena na takav nacin da ne postoji mogucnost iskljucenja napajanja energijom uredjaja preko glavne sklopke vec samo preko posebne sklopke u glavnom razvodu niskog napona. Ova sklopka mora biti posebno oznacena i osigurana od slucajnog iskljucenja.

Clan 39.

Uredjaj za povisenje pritiska mora imati obilazni cjevovod. Ako postoji rezervni izvor napajanja onda uredjaj za povisenje pritiska mora imati mogucnost napajanja iz tog izvora.

Clan 40.

Ako kablovi za napajanje elektricnom energijom uredjaja za povisenje pritiska prolaze kroz prostorije koje mogu biti ugrozene pozarom, moraju se zastititi vatrootpornim premazima, tako da njihova otpornost prema pozaru bude najmanje jednaka predvidjenom vremenu rada hidrantske mreze.

VIII. ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREZE

Clan 41.

Tehnicka ispravnost svih vrsta hidrantske mreze moraju se permanentno provjeravati u periodu od svakih 6 mjeseci.

IX. UPRAVNI NADZOR

Clan 42.

Upravni nadzor razvrstavanja gradjevina u kategorije pozarne ugrozenosti i provodjenja propisanih preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozije, provodi Federalno ministarstvo prostornog uredjenja, u skladu sa clanom 142. stav 3. Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 64/09).

X. ZAVRSNA ODREDBA

Clan 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-23-2-567/11-33
Decembra 2011. godine
Sarajevo

Ministar
Mr. sci. Desnica Radivojevic, s. r.

copyright© 2009 - almir basic